Бакалавриат. Для студентов 4 курсов. Каждая лекция - 2 часа.

# Темы лекций Скачать лекцию скачать презентацию
1
Острый аппендицит и его осложнения
лекция (docx)
Осложнения острого аппендицита
2
Грыжи живота и его осложнения
2
3
Желчнокаменная болезнь, острый холецистит и осложнения
2
4
Хирургические заболевания печени
2
5
Заболевани поджелудочной железы
2
6
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Осложнения.
2
7
Заболевания щитовидной железы
2
8
Портальная гипертензия и ее осложнения
2
9
Постгастррезекционные синдромы. Острая кишечная непроходимость
2

Список практических занятий для студентов лечебного факультета кафедры факультетской и госпитальной хирургии с трансплантологией №2 на 2023-2024 учебный год (6 часов на каждое занятие)

# Темы практических занятий ТЕСТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
скачать лекцию
10
11
12
13
14
15
16
17
Кишечные свищи
18

Modul bo‘yicha talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalariga qo‘yiladigan talablar:

8 semestr yakunida:

Talaba:

– aseptika va antiseptika qoidalarini

– desmurgiyani

– transfuziologiya asoslarini

–shoshilinch va rejali xirurgik operatsiyalarini bajarish usullari

– ko‘krak qafasi va qorin bo‘shlig‘i operatsiyalari

– travmatologiya asoslarini

– combustiologiya asoslari to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lishi;

– Bosh miya, ko‘krak qafasi va qorin bo‘shlig‘i a’zolari shikastlanishida,

– suyaklar sinishi va bo‘g‘imlar chiqishida,

– yumshoq to‘qimalarni ochiq va yopiq shikastida,

– nafas olish va yurak faoliyati to‘xtashida,

– shok,

– kollaps,

–qoqsholda xuruji va boshqa kritik holatlarda birinchi yordam ko‘rsatish

usullarini bilishi va ulardan foydalana olishi;

– Qo‘llarni oqar suv ostida yuvish texnikasi

– Steril xalatni kiyish bosqichlari

– Steril qo‘lqoplarni kiyish bosqichlari

– Ro‘molli bog‘lamlar qo‘yish texnikasi bosqichlari

– “Chepets” bog‘lami: ko‘rsatmalar va qo‘yish ketma ketligi.

– Gippokrat qalpoqchasini qo‘yish texnikasi

– Yugansimon bog‘lamni qo‘yish texnikasi

– Barmoq bilan qon tomirlarni bosib qon to‘xtatish sohalari

–Esmarh jgutini qo‘yish texnikasi

– Yumshoq to‘qimalar shikastlanganda birinchi yordam bosqichlari

– Oshqozonga zond o’rnatish va yuvish.

– Siphon ho‘qna bajarish texnikasi.

–To‘gri ichakni barmoq yordamida tekshirish.

– “Yutal turtki” belgisini aniqlash.

– Shchetkin-Blumberg simptomini aniqlash.

– O‘tkir appenditsit simptomlarini aniqlash (Rovzing va Sitkovskiy).

– O‘tkir xoletsistit simptomlarini aniqlash (Myussi-Georgievskiy va Ortner -Grekov).

– O‘tkir ichak tutilishi simptomlarini aniqlash (Sklyarov va Kivul).

– O‘tkir pankreatit simptomlarini aniqlash (Kerta va Meyo-Robson).

– Magistral qon tomirlarda pulsatsiya aniqlash.

– Qo‘l arterial bosimini o‘lchash

– Oyoq arterial bosimni o‘lchash.

– Blekmor zondini o‘rnatish.

– Plevral punktsiya bajarish texnikasi.

– Varikoz kasalligida klapan etishmovchiligi, yuzaki, chukur va perforant venalarni faoliyatini o‘rganuvchi sinamalarni bajarish (Troyanov-Trendelenburg, Delbe-Pertes, Pratt-2).

– Oyoqlarni elastik bintlash.

– Tashqi arterial va venoz qon ketishni to‘xtatish.

– Laparotsentez bajarish texnikasi.

– Jarohatdan choklarni olish texnikasi.

– Jarrohlik ishlovidan so‘ng jarohatga Donati choklarini qo‘yish texnikasi.

– Ochiq pnevmotoraksda occlusion bog‘lam qo‘yish kabi malakalarga (shu jumladan amaliy ko‘nikmalarga) ega bolishi kerak.